QCVN 16:2017/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

QCVN 16:2017/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu về kỹ thuật và quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng được sản xuất trong nước, nhập...

TCVN 9028:2011 - Vữa cho bê tông nhẹ

TCVN 9028:2011 - Vữa cho bê tông nhẹ

Tiêu chuẩn này áp dụng cho vữa trộn sẵn trên cơ sở chất kết dính vô cơ dùng làm vữa xây lớp mỏng...

TCVN 7575:2007 - Tấm 3D dùng trong xây dựng (3D construction panels)

TCVN 7575:2007 - Tấm 3D dùng trong xây dựng (3D construction panels)

Bộ tiêu chuẩn TCVN 7575:2007 gồm 3 phần hướng dẫn cụ thể về quy định kỹ thuật, phương pháp thử...

TCVN 9844:2013 - Vải địa kỹ thuật - Yêu cầu thiết kế, thi công...

TCVN 9844:2013 - Vải địa kỹ thuật - Yêu cầu thiết kế, thi công...

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về tính toán thiết kế, công nghệ thi công, kiểm tra và nghiệm thu...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

Google Plus

<< Download hồ sơ năng lực