:: Tiêu chuẩn xây dựng

Chỉ dẫn kỹ thuật - Gia cố nền đất yếu - Phương pháp gia...

Chỉ dẫn kỹ thuật - Gia cố nền đất yếu - Phương pháp gia...

Chỉ dẫn này quy định các yêu cầu chung đối với việc xử lý nền đất yếu (độ sâu xử lý từ 2 m đến 8...

TCVN 7528:2005 - Kính xây dựng - Kính phủ phản quang

TCVN 7528:2005 - Kính xây dựng - Kính phủ phản quang

Tiêu chuẩn này áp dụng cho kính phủ phản quang dùng trong xây dựng. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho loại kính...

TCVN 9808:2013 - Kính xây dựng - Kính phủ bức xạ thấp (Kính Low-E)

TCVN 9808:2013 - Kính xây dựng - Kính phủ bức xạ thấp (Kính Low-E)

Tiêu chuẩn này áp dụng cho kính phủ bức xạ thấp bao gồm kính phủ cứng bức xạ thấp và kính phủ mềm bức...

TCVN 7599:2007 - Thuỷ tinh xây dựng - Blốc thuỷ tinh rỗng (Gạch...

TCVN 7599:2007 - Thuỷ tinh xây dựng - Blốc thuỷ tinh rỗng (Gạch...

Tiêu chuẩn này áp dụng cho blốc thủy tinh rỗng được sản xuất bằng phương pháp ép gắn nóng từ hai nửa...

TCVN 8057:2009 - Đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính...

TCVN 8057:2009 - Đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính...

Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ dùng để ốp,...

TCVN 7456:2004 - Kính xây dựng. Kính cốt lưới thép

TCVN 7456:2004 - Kính xây dựng. Kính cốt lưới thép

Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với kính cốt lưới thép vân hoa và kính...

TCVN 7712:2013 - Xi măng pooclăng hỗn hợp ít toả nhiệt

TCVN 7712:2013 - Xi măng pooclăng hỗn hợp ít toả nhiệt

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại xi măng poóc lăng hỗn hợp ít tỏa nhiệt.

TCVN 8873:2012 - Xi măng nở

TCVN 8873:2012 - Xi măng nở

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại xi măng nở ở tuổi sớm trong thời gian đóng rắn ban đầu.

TCVN 5847:2016 - Cột điện bê tông cốt thép ly tâm

TCVN 5847:2016 - Cột điện bê tông cốt thép ly tâm

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại cột điện bê tông cốt thép ứng lực trước và không ứng lực trước...

TCVN 12249:2018 - Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm vật liệu san...

TCVN 12249:2018 - Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm vật liệu san...

Tiêu chuẩn này áp dụng đối với tro xỉ nhiệt điện đốt than sử dụng làm vật liệu san lấp cho các công...


:: Ảnh đẹp công trường

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu