TCVN 7950:2008 - Vật liệu cách nhiệt - Vật liệu canxi silicat

TCVN 7950:2008 - Vật liệu cách nhiệt - Vật liệu canxi silicat

Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm cách nhiệt canxi silicat sử dụng trong xây dựng và thiết bị công nghiệp.

TCVN 8573:2010 - Tre - Thiết kế kết cấu

TCVN 8573:2010 - Tre - Thiết kế kết cấu

Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc sử dụng các kết cấu tre, nghĩa là các kết cấu làm từ tre (tre nguyên, tre...

TCVN 8793:2011 - Trường tiểu học - Yêu cầu thiết kế

TCVN 8793:2011 - Trường tiểu học - Yêu cầu thiết kế

Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế khi xây dựng mới hoặc cải tạo các trường tiểu học.

TCVN 9210:2012 - Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 9210:2012 - Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế

Tiêu chuẩn này được áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo nhà và công trình của các trường...

TCVN 11475:2016 - Lớp phủ trên nền bê tông xi măng và nền vữa...

TCVN 11475:2016 - Lớp phủ trên nền bê tông xi măng và nền vữa...

Tiêu chuẩn này đưa ra các thông tin hướng dẫn kiểm tra, giám sát quá trình thi công lớp phủ trên nền bê tông...

TCVN 4601:2012 - Công sở cơ quan hành chính nhà nước - Yêu cầu...

TCVN 4601:2012 - Công sở cơ quan hành chính nhà nước - Yêu cầu...

Tiêu chuẩn này áp dụng khi thiết kế mới, hoặc thiết kế cải tạo nâng cấp nhà công sở của các cơ quan hành...

TCVN 4319:2012 - Nhà và công trình công cộng - Nguyên tắc cơ bản...

TCVN 4319:2012 - Nhà và công trình công cộng - Nguyên tắc cơ bản...

Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo nhà và công trình công cộng bao gồm các...

TCVN 7953:2008 - Hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy cho bê tông - Quy...

TCVN 7953:2008 - Hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy cho bê tông - Quy...

Qui phạm này áp dụng cho việc thi công và nghiệm thu công trình sử dụng hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy cho...

TCVN 10667:2014 - Cọc bê tông ly tâm - Khoan hạ cọc - Thi công và...

TCVN 10667:2014 - Cọc bê tông ly tâm - Khoan hạ cọc - Thi công và...

Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu thi công và nghiệm thu khoan hạ cọc bê tông ly tâm. Tiêu chuẩn này không áp...

TCVN 10334:2014 - Bể tự hoại bê tông cốt thép thành mỏng đúc...

TCVN 10334:2014 - Bể tự hoại bê tông cốt thép thành mỏng đúc...

Tiêu chuẩn này áp dụng cho bể tự hoại bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn (chiều dày danh nghĩa của thành...

TCVN 8794:2011- Trường trung học - Yêu cầu thiết kế

TCVN 8794:2011- Trường trung học - Yêu cầu thiết kế

Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế khi xây dựng mới hoặc cải tạo các trường trung học cơ sở, trung học...

QCVN 10:2014/BXD - Xây dựng công trình đảm bảo người khuyết...

QCVN 10:2014/BXD - Xây dựng công trình đảm bảo người khuyết...

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật bắt buộc phải tuân thủ khi xây dựng mới hoặc cải tạo các...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu