:: Tiêu chuẩn khác

QCVN 09:2017/BXD - Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng...

QCVN 09:2017/BXD - Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng...

Quy chuẩn này quy định những yêu cầu kỹ thuật bắt buộc phải tuân thủ khi thiết kế, xây dựng mới hoặc...

TCVN 5945:2010 - Nước thải công nghiệp - Tiêu chuẩn thải

TCVN 5945:2010 - Nước thải công nghiệp - Tiêu chuẩn thải

Tiêu chuẩn này quy định giá trị giới hạn các thông số và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải của...

TCVN 9311-4:2012 - Thử nghiệm chịu lửa các bộ phận công trình...

TCVN 9311-4:2012 - Thử nghiệm chịu lửa các bộ phận công trình...

Tiêu chuẩn này chỉ rõ các trình tự phải tuân theo để xác định tính chịu lửa các bộ phận ngăn cách đứng...

TCVN 9311-3:2012 - Thử nghiệm chịu lửa các bộ phận công trình...

TCVN 9311-3:2012 - Thử nghiệm chịu lửa các bộ phận công trình...

Tiêu chuẩn này để giải trình bản chất và hướng dẫn sử dụng các phương pháp thử nghiệm chịu lửa và áp...

TCVN 9311-1:2012 - Thử nghiệm chịu lửa các bộ phận công trình...

TCVN 9311-1:2012 - Thử nghiệm chịu lửa các bộ phận công trình...

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử nghiệm nhằm xác định tính chịu lửa các bộ phận công trình, trong...

TCVN 4391:2015 - Khách sạn - Xếp hạng

TCVN 4391:2015 - Khách sạn - Xếp hạng

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu để xếp hạng khách sạn, không áp dụng để xếp hạng các loại cơ sở...

TCVN 7799:2017 - Nhà nghỉ du lịch

TCVN 7799:2017 - Nhà nghỉ du lịch

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với Nhà nghỉ du lịch hay còn gọi là Hostef hay Guest house.

TCVN 3121:2003 - Vữa xây dựng - Phương pháp thử

TCVN 3121:2003 - Vữa xây dựng - Phương pháp thử

Bộ tiêu chuẩn này qui định các phương pháp thí nghiệm để xác định các tính chất cơ lý của vữa tươi và...

TCVN 10306:2014 - Bê tông cường độ cao - Thiết kế thành phần...

TCVN 10306:2014 - Bê tông cường độ cao - Thiết kế thành phần...

Tiêu chuẩn này hướng dẫn về việc lựa chọn vật liệu, thiết kế thành phần bê tông và các phương pháp...

TCVN 9350:2012 - Đất xây dựng - Phương pháp phóng xạ xác định...

TCVN 9350:2012 - Đất xây dựng - Phương pháp phóng xạ xác định...

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định nhanh khối lượng thể tích tự nhiên, khối lượng thể tích khô,...


:: Ảnh đẹp công trường

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu