:: Tiêu chuẩn khác

TCVN 4398:2001 - Thép và sản phẩm thép - Vị trí lấy mẫu, chuẩn...

TCVN 4398:2001 - Thép và sản phẩm thép - Vị trí lấy mẫu, chuẩn...

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về vị trí lấy mẫu, chuẩn bị mẫu và mẫu thử cơ tính các sản phẩm...

TCVN 1811:2009 - Thép và gang - Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử...

TCVN 1811:2009 - Thép và gang - Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử...

Tiêu chuẩn này qui định phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử để xác định thành phần hóa học của...

TCVN 9311-5:2012 - Thử nghiệm chịu lửa các bộ phận công trình...

TCVN 9311-5:2012 - Thử nghiệm chịu lửa các bộ phận công trình...

Tiêu chuẩn này quy định các trình tự phải tuân theo để xác định tính chịu lửa của các bộ phận ngăn cách...

QCVN 09:2017/BXD - Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng...

QCVN 09:2017/BXD - Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng...

Quy chuẩn này quy định những yêu cầu kỹ thuật bắt buộc phải tuân thủ khi thiết kế, xây dựng mới hoặc...

TCVN 5945:2010 - Nước thải công nghiệp - Tiêu chuẩn thải

TCVN 5945:2010 - Nước thải công nghiệp - Tiêu chuẩn thải

Tiêu chuẩn này quy định giá trị giới hạn các thông số và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải của...

TCVN 9311-4:2012 - Thử nghiệm chịu lửa các bộ phận công trình...

TCVN 9311-4:2012 - Thử nghiệm chịu lửa các bộ phận công trình...

Tiêu chuẩn này chỉ rõ các trình tự phải tuân theo để xác định tính chịu lửa các bộ phận ngăn cách đứng...

TCVN 9311-3:2012 - Thử nghiệm chịu lửa các bộ phận công trình...

TCVN 9311-3:2012 - Thử nghiệm chịu lửa các bộ phận công trình...

Tiêu chuẩn này để giải trình bản chất và hướng dẫn sử dụng các phương pháp thử nghiệm chịu lửa và áp...

TCVN 9311-1:2012 - Thử nghiệm chịu lửa các bộ phận công trình...

TCVN 9311-1:2012 - Thử nghiệm chịu lửa các bộ phận công trình...

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử nghiệm nhằm xác định tính chịu lửa các bộ phận công trình, trong...

TCVN 4391:2015 - Khách sạn - Xếp hạng

TCVN 4391:2015 - Khách sạn - Xếp hạng

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu để xếp hạng khách sạn, không áp dụng để xếp hạng các loại cơ sở...

TCVN 7799:2017 - Nhà nghỉ du lịch

TCVN 7799:2017 - Nhà nghỉ du lịch

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với Nhà nghỉ du lịch hay còn gọi là Hostef hay Guest house.


:: Ảnh đẹp công trường

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

Tìm kiếm tài liệu