:: Tiêu chuẩn khác

TCVN 3121:2003 - Vữa xây dựng - Phương pháp thử

TCVN 3121:2003 - Vữa xây dựng - Phương pháp thử

Bộ tiêu chuẩn này qui định các phương pháp thí nghiệm để xác định các tính chất cơ lý của vữa tươi và...

TCVN 10306:2014 - Bê tông cường độ cao - Thiết kế thành phần...

TCVN 10306:2014 - Bê tông cường độ cao - Thiết kế thành phần...

Tiêu chuẩn này hướng dẫn về việc lựa chọn vật liệu, thiết kế thành phần bê tông và các phương pháp...

TCVN 9350:2012 - Đất xây dựng - Phương pháp phóng xạ xác định...

TCVN 9350:2012 - Đất xây dựng - Phương pháp phóng xạ xác định...

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định nhanh khối lượng thể tích tự nhiên, khối lượng thể tích khô,...

TCVN 9489:2012 - Bê tông - Xác định chiều dày của kết cấu dạng...

TCVN 9489:2012 - Bê tông - Xác định chiều dày của kết cấu dạng...

Tiêu chuẩn này quy định quy trình xác định chiều dày của bản bê tông, mặt đường bê tông, bản mặt cầu,...

TCVN 5572:2012 - Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Kết...

TCVN 5572:2012 - Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Kết...

Tiêu chuẩn này quy định thành phần và nguyên tắc trình bày các bản vẽ kết cấu bê tông cốt thép trong xây...

TCVN 3989:2012 - Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Cấp...

TCVN 3989:2012 - Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Cấp...

Tiêu chuẩn này quy định nội dung và cách trình bày bản vẽ thi công mạng lưới cấp thoát nước bên ngoài công...

TCVN 6085:2012 - Bản vẽ xây dựng - Nguyên tắc chung để lập bản...

TCVN 6085:2012 - Bản vẽ xây dựng - Nguyên tắc chung để lập bản...

Tiêu chuẩn này quy định những nguyên tắc chung để lập bản vẽ thi công các kết cấu chế sẵn.

TCVN 9259-8:2012 - Dung sai trong xây dựng công trình - Giám định về...

TCVN 9259-8:2012 - Dung sai trong xây dựng công trình - Giám định về...

Tiêu chuẩn này đưa ra quy trình và danh mục các điều khoản cần được thỏa thuận bởi các bên tham gia trong...

TCVN 9259-1:2012 - Dung sai trong xây dựng công trình - Nguyên tắc cơ...

TCVN 9259-1:2012 - Dung sai trong xây dựng công trình - Nguyên tắc cơ...

Tiêu chuẩn này mô tả bản chất của sự thay đổi kích thước trong xây dựng với mục đích định lượng và...

TCVN 6077:2012 - Bản vẽ nhà và công trình dân dụng - Ký hiệu quy...

TCVN 6077:2012 - Bản vẽ nhà và công trình dân dụng - Ký hiệu quy...

Tiêu chuẩn này quy định cách trình bày ký hiệu quy ước các trang thiết bị kỹ thuật (bao gồm cấp nước,...


:: Ảnh đẹp công trường

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

Tìm kiếm tài liệu