:: Tiêu chuẩn khác

TCVN 2090:2015 - Sơn, vecni và nguyên liệu cho sơn và vecni - Lấy mẫu

TCVN 2090:2015 - Sơn, vecni và nguyên liệu cho sơn và vecni - Lấy mẫu

Tiêu chuẩn này quy định quy trình lấy mẫu sơn, vecni và nguyên liệu sử dụng trong sản xuất sơn và vecni, bao...

TCVN 9491:2012 - Bê tông - Xác định cường độ kéo bề mặt và...

TCVN 9491:2012 - Bê tông - Xác định cường độ kéo bề mặt và...

Tiêu chuẩn này được sử dụng để xác định cường độ kéo gần bề mặt của nền; cường độ bám dính...

TCVN 9349:2012 - Lớp phủ mặt kết cấu xây dựng - Phương pháp...

TCVN 9349:2012 - Lớp phủ mặt kết cấu xây dựng - Phương pháp...

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp kéo đứt thử độ bám dính nền của các loại lớp phủ bề mặt kết cấu...

TCVN 9490:2012 - Bê tông - Xác định cường độ kéo nhổ

TCVN 9490:2012 - Bê tông - Xác định cường độ kéo nhổ

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định cường độ kéo nhổ của bê tông bằng cách đo lực cần thiết...

TCVN 9352:2012 - Đất xây dựng - Phương pháp thí nghiệm xuyên tĩnh

TCVN 9352:2012 - Đất xây dựng - Phương pháp thí nghiệm xuyên tĩnh

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thí nghiệm xuyên tĩnh và các kiến nghị sử dụng kết quả trong khảo sát...

TCVN 10202:2013 - Cần trục tháp - Yêu cầu ổn định

TCVN 10202:2013 - Cần trục tháp - Yêu cầu ổn định

Tiêu chuẩn này quy định các điều kiện phải đáp ứng khi kiểm tra xác nhận, bằng cách tính toán, độ ổn...

TCVN 8268:2017 - Bảo vệ công trình xây dựng. Phòng chống mối cho...

TCVN 8268:2017 - Bảo vệ công trình xây dựng. Phòng chống mối cho...

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với những biện pháp diệt và phòng chống mối cho công...

TCVN 7958:2017 - Bảo vệ công trình xây dựng. Phòng chống mối cho...

TCVN 7958:2017 - Bảo vệ công trình xây dựng. Phòng chống mối cho...

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật của các biện pháp phòng chống mối cho công trình xây dựng mới...

TCVN 11866:2017 - Hướng dẫn quản lý dự án

TCVN 11866:2017 - Hướng dẫn quản lý dự án

Tiêu chuẩn này đưa ra hướng dẫn về các khái niệm và quá trình quản lý dự án quan trọng và có ảnh hưởng...

TCVN 9030:2017 - Bê tông nhẹ - Phương pháp thử

TCVN 9030:2017 - Bê tông nhẹ - Phương pháp thử

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử cho các sản phẩm: bê tông bọt, bê tông khí không chưng áp và bê tông...


:: Ảnh đẹp công trường

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu