TCVN 7452:2004 - Cửa sổ và cửa đi - Phương pháp thử

TCVN 7452:2004 - Cửa sổ và cửa đi - Phương pháp thử

Bộ tiêu chuẩn TCVN 7452:2004 gồm có 6 phần, qui định các phương pháp thông dụng để xác định các tiêu chí...

TCVN 6017:2015 - Xi măng - Phương pháp xác định thời gian đông...

TCVN 6017:2015 - Xi măng - Phương pháp xác định thời gian đông...

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử xác định độ dẻo tiêu chuẩn, thời gian đông kết và độ ổn định...

TCVN 6355:2009 - Gạch xây - Phương pháp thử

TCVN 6355:2009 - Gạch xây - Phương pháp thử

Giới thiệu bộ tiêu chuẩn đầy đủ tổng hợp các phương pháp thí nghiệm gạch xây.

TCVN 198:2008 - Vật liệu kim loại - Thử uốn

TCVN 198:2008 - Vật liệu kim loại - Thử uốn

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định khả năng chịu biến dạng dẻo của vật liệu kim loại bằng...

TCVN 9069:2012 - Vật liệu lọc dạng hạt dùng trong xử lý nước...

TCVN 9069:2012 - Vật liệu lọc dạng hạt dùng trong xử lý nước...

Vật liệu dạng hạt dùng trong xử lý nước sạch đặc biệt quan trọng vì nó gắn một phần lớn trách nhiệm...

QCVN 16:2013/BLDTBXH - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao...

QCVN 16:2013/BLDTBXH - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao...

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu về an toàn lao động đổi với các máy vận thăng sử dụng lồng được...

QCVN 12:2013/BLDTBXH - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao...

QCVN 12:2013/BLDTBXH - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao...

Quy chuẩn này quy định các vấn đề về kỹ thuật và quản lý an toàn cho sàn thao tác treo lắp đặt cố định...

TCVN 5308:1991 - Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng

TCVN 5308:1991 - Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng

Tiêu chuẩn này áp dụng chung cho tất cả các tổ chức quốc doanh và ngoài quốc doanh thuộc mọi ngành kinh tế...

TCVN 4252:2012 - Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và...

TCVN 4252:2012 - Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và...

Tiêu chuẩn này quy định mục đích, nội dung, thành phần và hướng dẫn quy trình lập, trình và xét duyệt thiết...

TCVN 4201:2012 - Đất xây dựng - Phương pháp xác định độ chặt...

TCVN 4201:2012 - Đất xây dựng - Phương pháp xác định độ chặt...

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử xác định độ chặt tiêu chuẩn của đất loại cát và đất loại sét...

TCVN 4087:2012 - Sử dụng máy xây dựng - Yêu cầu chung

TCVN 4087:2012 - Sử dụng máy xây dựng - Yêu cầu chung

Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu chung về sử dụng máy xây dựng trong các tổ chức xây lắp (sau đây...

TCVN 3112:1993 - Bê tông nặng - Phương pháp thử xác định khối...

TCVN 3112:1993 - Bê tông nặng - Phương pháp thử xác định khối...

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử khối lượng riêng của bê tông nặng.

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu