:: Tiêu chuẩn M&E

QCVN 02:2020/BCA - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trạm bơm nước...

QCVN 02:2020/BCA - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trạm bơm nước...

Quy chuẩn này quy định về yêu cầu an toàn, kỹ thuật đối với trạm bơm nước chữa cháy cố định trong các...

QCVN 9:2016/BTTTT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếp đất cho...

QCVN 9:2016/BTTTT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếp đất cho...

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật về tiếp đất cho các trạm viễn thông bao gồm yêu cầu đối...

QCVN 32:2020/BTTTT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Chống sét cho...

QCVN 32:2020/BTTTT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Chống sét cho...

Quy chuẩn này được áp dụng cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông nhằm hạn chế các thiệt...

TCVN 10178:2013 - Lớp lót vữa xi măng dùng cho ống và phụ tùng...

TCVN 10178:2013 - Lớp lót vữa xi măng dùng cho ống và phụ tùng...

Tiêu chuẩn này quy định tính chất, phương pháp áp dụng, điều kiện bề mặt và chiều dày nhỏ nhất của các...

TCVN 10177:2013 - Ống gang dẻo, phụ tùng nối ống, phụ kiện...

TCVN 10177:2013 - Ống gang dẻo, phụ tùng nối ống, phụ kiện...

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu và phương pháp thử áp dụng cho các ống, phụ tùng nối ống, phụ kiện...

TCVN 6305-11:2006 - Yêu cầu và phương pháp thử đối với giá treo...

TCVN 6305-11:2006 - Yêu cầu và phương pháp thử đối với giá treo...

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về tính năng, phương pháp thử và ghi nhãn đối với giá treo ống.

TCVN 6396-72:2010 - Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang...

TCVN 6396-72:2010 - Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang...

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các thang máy chữa cháy có trang bị hành lang phòng cháy.

QCVN 06:2020/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho...

QCVN 06:2020/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho...

Quy chuẩn này được xây dựng trên cơ sở soát xét, chỉnh sửa, bổ sung QCVN 06:2010/BXD của Bộ Xây dựng nhằm...

TCVN 6305-10:2013 - Yêu cầu và phương pháp thử đối với Sprinkler...

TCVN 6305-10:2013 - Yêu cầu và phương pháp thử đối với Sprinkler...

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về tính năng, các phương pháp thử và các yêu cầu về ghi nhãn đối với...

TCVN 6305-9:2013 - Yêu cầu và phương pháp thử đối với đầu phun...

TCVN 6305-9:2013 - Yêu cầu và phương pháp thử đối với đầu phun...

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về tính năng, các phương pháp thử và các yêu cầu về ghi nhãn đối với...


:: Ảnh đẹp công trường

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực mới nhất

Tìm kiếm tài liệu