TCVN 8492:2011 - Ống cuốn xoắn bằng poly (vinyl clorua) không hoá...

TCVN 8492:2011 - Ống cuốn xoắn bằng poly (vinyl clorua) không hoá...

Tiêu chuẩn này áp dụng cho ống cuốn xoắn kích thước lớn bằng poly (vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U), dùng cho...

TCVN 9888-4:2013 (IEC 62305-4:2010) - Bảo vệ chống sét - Phần 4: Hệ...

TCVN 9888-4:2013 (IEC 62305-4:2010) - Bảo vệ chống sét - Phần 4: Hệ...

Tiêu chuẩn này cung cấp thông tin cho việc thiết kế, lắp đặt, kiểm tra, bảo trì và thử nghiệm biện pháp...

TCVN 9888-3:2013 (IEC 62305-3:2010) - Bảo vệ chống sét - Phần 3:...

TCVN 9888-3:2013 (IEC 62305-3:2010) - Bảo vệ chống sét - Phần 3:...

Tiêu chuẩn này cung cấp các yêu cầu để bảo vệ kết cấu chống lại hư hại bằng hệ thống bảo vệ chống...

TCVN 9888-2:2013 (IEC 62305-2:2010) - Bảo vệ chống sét - Phần 2:...

TCVN 9888-2:2013 (IEC 62305-2:2010) - Bảo vệ chống sét - Phần 2:...

Tiêu chuẩn này áp dụng để đánh giá rủi ro đối với một kết cấu do sét đánh xuống trái đất. Tiêu chuẩn...

TCVN 8071:2009 - Công trình viễn thông - Quy tắc thực hành chống...

TCVN 8071:2009 - Công trình viễn thông - Quy tắc thực hành chống...

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với trang thiết bị chống sét, cấu hình đấu nối và tiếp đất...

TCVN 5738:2001 - Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 5738:2001 - Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu kỹ thuật

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các hệ thống báo cháy được trang bị tại các nhà máy, xí nghiệp, kho tàng, trụ...

TCVN 12314-1:2018 - Bình chữa cháy tự động kích hoạt - Bình bột...

TCVN 12314-1:2018 - Bình chữa cháy tự động kích hoạt - Bình bột...

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử bình bột chữa cháy tự động kích hoạt...

TCVN 11221:2015 - Ống thép cho đường nước và đường nước thải

TCVN 11221:2015 - Ống thép cho đường nước và đường nước thải

Tiêu chuẩn này quy định điều kiện kỹ thuật cho việc cung cấp ống thép không hàn và hàn dùng để dẫn nước...

TCVN 7957:2008 - Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài -...

TCVN 7957:2008 - Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài -...

Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu bắt buộc hoặc khuyến khích áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc...

TCVN 7435:2004 - Phòng cháy, chữa cháy - Bình chữa cháy xách tay và...

TCVN 7435:2004 - Phòng cháy, chữa cháy - Bình chữa cháy xách tay và...

Bộ tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với việc lựa chọn, bố trí, kiểm tra và bảo dưỡng bình chữa...

TCVN 6379:1998 - Trụ nước chữa cháy - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 6379:1998 - Trụ nước chữa cháy - Yêu cầu kỹ thuật

Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các trụ nước chữa cháy (sau đây gọi tắt là trụ nước lắp đặt vào...

TCVN 7997:2009 - Cáp điện lực đi ngầm trong đất - Phương pháp...

TCVN 7997:2009 - Cáp điện lực đi ngầm trong đất - Phương pháp...

Tiêu chuẩn này qui định các phương pháp lắp đặt cáp điện lực có điện áp làm việc không vượt quá 7000 V...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu