:: Tiêu chuẩn M&E

TCVN 6305-7:2006 - Yêu cầu và phương pháp thử đối với sprinkler...

TCVN 6305-7:2006 - Yêu cầu và phương pháp thử đối với sprinkler...

Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu về tính năng, phương pháp thử và ghi nhãn đối với các sprinkler phản...

TCVN 6305-5:2009 - Yêu cầu và phương pháp thử đối với Van tràn...

TCVN 6305-5:2009 - Yêu cầu và phương pháp thử đối với Van tràn...

Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu về đặc tính, phương pháp thử, ghi nhãn đối với van tràn, thiết bị bổ...

TCVN 6305-4:1997 - Yêu cầu và phương pháp thử đối với Cơ cấu...

TCVN 6305-4:1997 - Yêu cầu và phương pháp thử đối với Cơ cấu...

Tiêu chuẩn này quy định đặc tính và yêu cầu thử đối với cơ cấu mở nhanh dùng với van ống khô trong hệ...

TCVN 6305-3:2007 - Yêu cầu và phương pháp thử đối với Van ống...

TCVN 6305-3:2007 - Yêu cầu và phương pháp thử đối với Van ống...

Tiêu chuẩn này quy định tính năng, các yêu cầu, phương pháp thử và các yêu cầu về ghi nhãn đối với van ống...

TCVN 6305-2:2007 - Yêu cầu và phương pháp thử đối với Van báo...

TCVN 6305-2:2007 - Yêu cầu và phương pháp thử đối với Van báo...

Tiêu chuẩn này quy định tính năng, các yêu cầu, phương pháp thử và các yêu cầu về ghi nhãn đối với van báo...

TCVN 10687-22:2018 - Tuabin gió - Phần 22: Hướng dẫn thử nghiệm và...

TCVN 10687-22:2018 - Tuabin gió - Phần 22: Hướng dẫn thử nghiệm và...

Tiêu chuẩn này đưa ra hướng dẫn và quy trình thử nghiệm và chứng nhận sự phù hợp của tuabin gió với các...

TCVN 10687-21:2018 - Tuabin gió - Phần 21: Đo và đánh giá đặc tính...

TCVN 10687-21:2018 - Tuabin gió - Phần 21: Đo và đánh giá đặc tính...

Tiêu chuẩn này đưa ra phương pháp thống nhất để đảm bảo tính nhất quán và chính xác trong việc thực hiện,...

TCVN 10687-1:2015 - Tuabin gió - Phần 1: Yêu cầu thiết kế

TCVN 10687-1:2015 - Tuabin gió - Phần 1: Yêu cầu thiết kế

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu thiết yếu về thiết kế để đảm bảo tính toàn vẹn kỹ thuật của...

TCVN 12112:2019 - Sân bay dân dụng - Hệ thống thoát nước - Yêu...

TCVN 12112:2019 - Sân bay dân dụng - Hệ thống thoát nước - Yêu...

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế xây dựng mới hoặc mở rộng và nâng cấp hệ...

TCVN 6397:2010 - Thang cuốn và băng tải chở người - Yêu cầu an...

TCVN 6397:2010 - Thang cuốn và băng tải chở người - Yêu cầu an...

Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các thang cuốn và băng tải chở người lắp đặt mới (kiểu tấm nền hoặc...


:: Ảnh đẹp công trường

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực mới nhất

Tìm kiếm tài liệu