:: Tiêu chuẩn M&E

TCVN 10097-2:2013 - Ống chất dẻo Polypropylen (PP) dùng để dẫn...

TCVN 10097-2:2013 - Ống chất dẻo Polypropylen (PP) dùng để dẫn...

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu cho ống polypropylen (PP) trong hệ thống ống dùng để dẫn nước nóng và...

TCVN 7305-3:2008 - Phụ tùng ống nhựa polyetylen (PE) dùng để cấp...

TCVN 7305-3:2008 - Phụ tùng ống nhựa polyetylen (PE) dùng để cấp...

Tiêu chuẩn này qui định các khía cạnh chung cho phụ tùng được sản xuất từ polyetylen (PE) dùng để cấp nước...

TCVN 7305-2:2008 - Ống nhựa polyetylen (PE) dùng để cấp nước

TCVN 7305-2:2008 - Ống nhựa polyetylen (PE) dùng để cấp nước

Tiêu chuẩn này qui định cho ống được sản xuất từ polyetylen (PE) dùng để cấp nước sinh hoạt, bao gồm cả...

TCVN 7568-4:2013 - Hệ thống báo cháy - Phần 4: Thiết bị cấp...

TCVN 7568-4:2013 - Hệ thống báo cháy - Phần 4: Thiết bị cấp...

Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu, các phương pháp thử và các tiêu chí về tính năng của thiết bị cấp...

TCVN 5740:2009 - Phương tiện phòng cháy chữa cháy - Vòi đẩy chữa...

TCVN 5740:2009 - Phương tiện phòng cháy chữa cháy - Vòi đẩy chữa...

Tiêu chuẩn này áp dụng đối với vòi đẩy chữa cháy bằng sợi tổng hợp bên trong tráng cao su, sau đây được...

TCVN 8492:2011 - Ống cuốn xoắn bằng poly (vinyl clorua) không hoá...

TCVN 8492:2011 - Ống cuốn xoắn bằng poly (vinyl clorua) không hoá...

Tiêu chuẩn này áp dụng cho ống cuốn xoắn kích thước lớn bằng poly (vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U), dùng cho...

TCVN 9888-4:2013 (IEC 62305-4:2010) - Bảo vệ chống sét - Phần 4: Hệ...

TCVN 9888-4:2013 (IEC 62305-4:2010) - Bảo vệ chống sét - Phần 4: Hệ...

Tiêu chuẩn này cung cấp thông tin cho việc thiết kế, lắp đặt, kiểm tra, bảo trì và thử nghiệm biện pháp...

TCVN 9888-3:2013 (IEC 62305-3:2010) - Bảo vệ chống sét - Phần 3:...

TCVN 9888-3:2013 (IEC 62305-3:2010) - Bảo vệ chống sét - Phần 3:...

Tiêu chuẩn này cung cấp các yêu cầu để bảo vệ kết cấu chống lại hư hại bằng hệ thống bảo vệ chống...

TCVN 9888-2:2013 (IEC 62305-2:2010) - Bảo vệ chống sét - Phần 2:...

TCVN 9888-2:2013 (IEC 62305-2:2010) - Bảo vệ chống sét - Phần 2:...

Tiêu chuẩn này áp dụng để đánh giá rủi ro đối với một kết cấu do sét đánh xuống trái đất. Tiêu chuẩn...

TCVN 8071:2009 - Công trình viễn thông - Quy tắc thực hành chống...

TCVN 8071:2009 - Công trình viễn thông - Quy tắc thực hành chống...

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với trang thiết bị chống sét, cấu hình đấu nối và tiếp đất...


:: Ảnh đẹp công trường

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu