:: Tiêu chuẩn xây dựng

QCVN 7:2019 - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Thép làm cốt bê...

QCVN 7:2019 - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Thép làm cốt bê...

Quy chuẩn này quy định mức giới hạn của yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu quản lý đối với các loại thép cốt...

TCVN 7571-11:2006 - Thép hình cán nóng - Phần 11:Thép chữ C

TCVN 7571-11:2006 - Thép hình cán nóng - Phần 11:Thép chữ C

Tiêu chuẩn này qui định kích thước và đặc tính mặt cắt theo hệ mét của thép chữ C cán nóng. Tuy nhiên, trong...

TCVN 9504:2012 - Lớp kết cấu áo đường đá dăm nước - Thi công...

TCVN 9504:2012 - Lớp kết cấu áo đường đá dăm nước - Thi công...

Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc thi công và nghiệm thu lớp kết cấu áo đường đá dăm nước khi dùng để xây...

TCVN 12660:2019 - Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm nền đường ô...

TCVN 12660:2019 - Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm nền đường ô...

Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu kỹ thuật, thi công và nghiệm thu tro xỉ và hỗn hợp tro xỉ nhiệt...

TCVN 7571-15:2019 - Thép hình cán nóng - Phần 15: Thép chữ I

TCVN 7571-15:2019 - Thép hình cán nóng - Phần 15: Thép chữ I

Tiêu chuẩn này quy định các đặc tính đối với thép hình chữ I được sản xuất bằng phương pháp cán nóng...

TCVN 7571-16:2017 - Thép hình cán nóng - Phần 16: Thép chữ H

TCVN 7571-16:2017 - Thép hình cán nóng - Phần 16: Thép chữ H

Tiêu chuẩn này quy định các đặc tính đối với thép hình chữ H được sản xuất bằng phương pháp cán nóng...

TCVN 8645:2019 - Thiết kế, thi công và nghiệm thu khoan phụt vữa xi...

TCVN 8645:2019 - Thiết kế, thi công và nghiệm thu khoan phụt vữa xi...

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu trong công tác thiết kế, thi công và nghiệm thu khoan phụt vữa xi măng vào...

TCVN 9115:2019 - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép -...

TCVN 9115:2019 - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép -...

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với công tác thi công, kiểm tra và nghiệm thu kết cấu lắp ghép từ...

TCVN 9114:2019 - Sản phẩm bê tông cốt thép ứng lực trước - Yêu...

TCVN 9114:2019 - Sản phẩm bê tông cốt thép ứng lực trước - Yêu...

Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật và quy trình kiểm tra chấp nhận các sản phẩm bê tông cốt thép dự...

TCVN 10798:2015 - Tấm bê tông cốt thép đúc sẵn gia cố mái kênh...

TCVN 10798:2015 - Tấm bê tông cốt thép đúc sẵn gia cố mái kênh...

Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu kĩ thuật và phương pháp thử kiểm tra nghiệm thu chất lượng đối với...


:: Ảnh đẹp công trường

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu