:: Tiêu chuẩn xây dựng

QCVN 05:2008/BXD - Nhà ở và công trình công cộng - An toàn sinh...

QCVN 05:2008/BXD - Nhà ở và công trình công cộng - An toàn sinh...

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật (tối thiểu hoặc tối đa) phải đạt được đối với nhà ở và...

TCVN 7624:2007 - Kính gương tráng bạc bằng phương pháp hóa học...

TCVN 7624:2007 - Kính gương tráng bạc bằng phương pháp hóa học...

Tiêu chuẩn này qui định yêu cầu kỹ thuật đối với kính gương tráng bạc bằng phương pháp hóa học ướt...

TCVN 7529:2005 - Kính xây dựng - Kính màu hấp thụ nhiệt

TCVN 7529:2005 - Kính xây dựng - Kính màu hấp thụ nhiệt

Tiêu chuẩn này áp dụng cho kính màu hấp thụ nhiệt dùng trong xây dựng, được sản xuất từ thủy tinh màu...

TCVN 11977:2017 - Thép cốt bê tông - Phương pháp thử và tiêu chí...

TCVN 11977:2017 - Thép cốt bê tông - Phương pháp thử và tiêu chí...

Tiêu chuẩn này quy định các phương pháp thử và tiêu chí chấp nhận mối nối hàn đối đầu bằng khí áp lực...

TCVN 11839:2017 - Hệ bảo vệ bề mặt bê tông - Yêu cầu kỹ...

TCVN 11839:2017 - Hệ bảo vệ bề mặt bê tông - Yêu cầu kỹ...

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với hệ bảo vệ bề mặt bê tông,...

TCVN 7951:2008 - Hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy cho bê tông -...

TCVN 7951:2008 - Hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy cho bê tông -...

Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật đối với hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy hai thành phần có khả...

TCVN 10655:2015 - Chất tạo bọt cho bê tông bọt - Yêu cầu kỹ...

TCVN 10655:2015 - Chất tạo bọt cho bê tông bọt - Yêu cầu kỹ...

Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật cho chất tạo bọt dùng trong sản xuất bê tông bọt.

TCVN 11524:2016 - Tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn theo công nghệ...

TCVN 11524:2016 - Tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn theo công nghệ...

Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn sản xuất theo công nghệ đùn ép (gọi...

TCVN 12588:2018 - Phụ gia dùng cho vữa và bê tông sử dụng cát...

TCVN 12588:2018 - Phụ gia dùng cho vữa và bê tông sử dụng cát...

Tiêu chuẩn này yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với phụ gia dùng cho vữa và bê tông không có cốt...

TCVN 1651-1:2018 - Thép cốt bê tông - Phần 1: Thép thanh tròn trơn

TCVN 1651-1:2018 - Thép cốt bê tông - Phần 1: Thép thanh tròn trơn

Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật cho thép thanh tròn trơn mác CB240-T, CB300-T và CB400-T dùng làm cốt bê...


:: Ảnh đẹp công trường

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu