:: Văn bản pháp quy

Thông tư số 10/2021/TT-BXD - Hướng dẫn chi tiết một số nội...

Thông tư số 10/2021/TT-BXD - Hướng dẫn chi tiết một số nội...

Thông tư này quy định chi tiết một số nội dung về quản lý an toàn lao động, chất lượng thi công xây dựng...

Thông tư số 06/2021/TT-BXD - Quy định về phân cấp công trình xây...

Thông tư số 06/2021/TT-BXD - Quy định về phân cấp công trình xây...

Thông tư này quy định chỉ tiết về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng cấp công trình xây...

Nghị định số 50/2021/NĐ-CP - Sửa đổi, bổ sung một số điều...

Nghị định số 50/2021/NĐ-CP - Sửa đổi, bổ sung một số điều...

Nghị định này sửa đổi quy định điều chỉnh đơn giá hợp đồng xây dựng.

Nghị định 15/2021/NĐ-CP - Hướng dẫn một số nội dung về...

Nghị định 15/2021/NĐ-CP - Hướng dẫn một số nội dung về...

Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Xây dựng năm 2014 và Luật số 62/2020/QH14...

Nghị định 10/2021/NĐ-CP - về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Nghị định 10/2021/NĐ-CP - về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Nghị định này quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn...

Nghị định 09/2021/NĐ-CP - về Quản lý vật liệu xây dựng

Nghị định 09/2021/NĐ-CP - về Quản lý vật liệu xây dựng

Nghị định này quy định về quản lý phát triển, sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng vật liệu xây...

Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng...

Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng...

Suất vốn đầu tư năm 2020 là một trong những cơ sở phục vụ cho việc xác định sơ bộ tổng mức đầu tư,...

Nghị định 06/2021/NĐ-CP -  về Quản lý chất lượng, thi công...

Nghị định 06/2021/NĐ-CP - về Quản lý chất lượng, thi công...

Nghị định này quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng, thi công xây...

Nghị định số 136/2020/NĐ-CP - Quy định chi tiết một số điều...

Nghị định số 136/2020/NĐ-CP - Quy định chi tiết một số điều...

Nghị định này quy định về hoạt động phòng cháy và chữa cháy, tổ chức lực lượng, phương tiện phòng cháy...

Nghị định 113/2020/NĐ-CP về Công tác thẩm định thiết kế xây...

Nghị định 113/2020/NĐ-CP về Công tác thẩm định thiết kế xây...

Nghị định này quy định chi tiết điểm đ khoản 3 Điều 3 Luật xây dựng sửa đổi số 62/2020/QH14 đối với...


:: Ảnh đẹp công trường

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực mới nhất

Tìm kiếm tài liệu