:: Văn bản pháp quy

Thông tư 10/2020/TT-BTC - Quy định về quyết toán dự án hoàn...

Thông tư 10/2020/TT-BTC - Quy định về quyết toán dự án hoàn...

Thông tư này quy định quyết toán đối với các dự án đầu tư, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy...

Nghị định 25/2020/NĐ-CP - Quy định chi tiết thi hành một số...

Nghị định 25/2020/NĐ-CP - Quy định chi tiết thi hành một số...

Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực...

Thông tư 20/2019/TT-BXD - Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí...

Thông tư 20/2019/TT-BXD - Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí...

Thông tư này hướng dẫn việc xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị gồm: quy...

Thông tư 17/2019/TT-BXD - Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng...

Thông tư 17/2019/TT-BXD - Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng...

Thông tư này hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình làm cơ sở để xác định và quản lý chi phí...

Thông tư 16/2019/TT-BXD - Hướng dẫn xác định chi phí quản lý...

Thông tư 16/2019/TT-BXD - Hướng dẫn xác định chi phí quản lý...

Thông tư này hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng đối với dự án sử...

Thông tư 09/2019/TT-BXD - Hướng dẫn về xác định và quản lý chi...

Thông tư 09/2019/TT-BXD - Hướng dẫn về xác định và quản lý chi...

Thông tư này hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án đầu tư xây dựng sử dụng...

Thông tư 08/2019/TT-BXD - Quy định về giám sát, quản lý chất...

Thông tư 08/2019/TT-BXD - Quy định về giám sát, quản lý chất...

Thông tư này áp dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cơ quan được ủy quyền, nhà đầu tư, doanh nghiệp...

Thông tư 07/2019/TT-BXD - Quy định về phân cấp công trình xây...

Thông tư 07/2019/TT-BXD - Quy định về phân cấp công trình xây...

Sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ...

Thông tư 14/2016/TT-BXD - Hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt...

Thông tư 14/2016/TT-BXD - Hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt...

Thông tư này áp dụng đối với nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam gồm: lập quy hoạch...

Thông tư 03/2019/TT-BXD - Quy định về quản lý an toàn lao động...

Thông tư 03/2019/TT-BXD - Quy định về quản lý an toàn lao động...

Thông tư này sửa đổi, bổ sung điều 16 của Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây...


:: Ảnh đẹp công trường

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu