:: Văn bản pháp quy

Nghị định số 85/2020/NĐ-CP - Quy định chi tiết một số điều...

Nghị định số 85/2020/NĐ-CP - Quy định chi tiết một số điều...

Nghị định này quy định chi tiết về các nội dung: công trình kiến trúc có giá trị; quy chế quản lý kiến...

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14

Luật này quy định về hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư; quản lý nhà nước, quyền, nghĩa...

Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của...

Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của...

Ngày 17/6/2020, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Luật Xây dựng (sửa đổi) với với 92,96% đại biểu...

Nghị định số 52/2020/NĐ-CP - Về đầu tư xây dựng và kinh doanh...

Nghị định số 52/2020/NĐ-CP - Về đầu tư xây dựng và kinh doanh...

Nghị định này quy định về điều kiện đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf; quản lý nhà nước đối với...

Nghị định 21/2020/NĐ-CP - Sửa đổi, bổ sung một số điều về...

Nghị định 21/2020/NĐ-CP - Sửa đổi, bổ sung một số điều về...

Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017

Nghị định 62/2016/NĐ-CP - Quy định về điều kiện hoạt động...

Nghị định 62/2016/NĐ-CP - Quy định về điều kiện hoạt động...

Nghị định này quy định về Điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành...

Thông tư 10/2020/TT-BTC - Quy định về quyết toán dự án hoàn...

Thông tư 10/2020/TT-BTC - Quy định về quyết toán dự án hoàn...

Thông tư này quy định quyết toán đối với các dự án đầu tư, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy...

Nghị định 25/2020/NĐ-CP - Quy định chi tiết thi hành một số...

Nghị định 25/2020/NĐ-CP - Quy định chi tiết thi hành một số...

Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực...

Thông tư 20/2019/TT-BXD - Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí...

Thông tư 20/2019/TT-BXD - Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí...

Thông tư này hướng dẫn việc xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị gồm: quy...

Thông tư 17/2019/TT-BXD - Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng...

Thông tư 17/2019/TT-BXD - Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng...

Thông tư này hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình làm cơ sở để xác định và quản lý chi phí...


:: Ảnh đẹp công trường

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

Tìm kiếm tài liệu