:: Văn bản pháp quy

Thông tư 07/2019/TT-BXD - Quy định về phân cấp công trình xây...

Thông tư 07/2019/TT-BXD - Quy định về phân cấp công trình xây...

Sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ...

Thông tư 14/2016/TT-BXD - Hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt...

Thông tư 14/2016/TT-BXD - Hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt...

Thông tư này áp dụng đối với nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam gồm: lập quy hoạch...

Thông tư 03/2019/TT-BXD - Quy định về quản lý an toàn lao động...

Thông tư 03/2019/TT-BXD - Quy định về quản lý an toàn lao động...

Thông tư này sửa đổi, bổ sung điều 16 của Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây...

Nghị định 68/2019/NĐ-CP về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Nghị định 68/2019/NĐ-CP về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Nghị định này quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước,...

Thông tư 04/2019/TT-BXD - Sửa đổi, bổ sung một số điều về...

Thông tư 04/2019/TT-BXD - Sửa đổi, bổ sung một số điều về...

Quy định chi tiết hơn về công tác giám sát thi công và nghiệm thu công trình, đồng thời thay đổi một số mẫu...

Nghị định 69/2019/NĐ-CP - Quy định việc sử dụng tài sản công...

Nghị định 69/2019/NĐ-CP - Quy định việc sử dụng tài sản công...

Việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư BT được thực hiện theo nguyên tắc ngang giá. Đây...

Nghị định số 18/2015/NĐ-CP - Quy định một số vấn đề về...

Nghị định số 18/2015/NĐ-CP - Quy định một số vấn đề về...

Nghị định này quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành các quy định về quy hoạch bảo vệ môi...

Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13

Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13

Luật này quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; chính sách, biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi...

Thông tư 02/2017/TT-BXD - Hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông...

Thông tư 02/2017/TT-BXD - Hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông...

Thông tư này hướng dẫn thực hiện về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn;...

Nghị định 44/2015/NĐ-CP - Quy định chi tiết một số nội dung...

Nghị định 44/2015/NĐ-CP - Quy định chi tiết một số nội dung...

Nghị định này quy định chi tiết một số nội dung của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, gồm: Lập, thẩm định...


:: Ảnh đẹp công trường

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

Tìm kiếm tài liệu