:: Văn bản pháp quy

Thông tư 16/2019/TT-BXD - Hướng dẫn xác định chi phí quản lý...

Thông tư 16/2019/TT-BXD - Hướng dẫn xác định chi phí quản lý...

Thông tư này hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng đối với dự án sử...

Thông tư 09/2019/TT-BXD - Hướng dẫn về xác định và quản lý chi...

Thông tư 09/2019/TT-BXD - Hướng dẫn về xác định và quản lý chi...

Thông tư này hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án đầu tư xây dựng sử dụng...

Thông tư 08/2019/TT-BXD - Quy định về giám sát, quản lý chất...

Thông tư 08/2019/TT-BXD - Quy định về giám sát, quản lý chất...

Thông tư này áp dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cơ quan được ủy quyền, nhà đầu tư, doanh nghiệp...

Thông tư 07/2019/TT-BXD - Quy định về phân cấp công trình xây...

Thông tư 07/2019/TT-BXD - Quy định về phân cấp công trình xây...

Sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ...

Thông tư 14/2016/TT-BXD - Hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt...

Thông tư 14/2016/TT-BXD - Hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt...

Thông tư này áp dụng đối với nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam gồm: lập quy hoạch...

Thông tư 03/2019/TT-BXD - Quy định về quản lý an toàn lao động...

Thông tư 03/2019/TT-BXD - Quy định về quản lý an toàn lao động...

Thông tư này sửa đổi, bổ sung điều 16 của Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây...

Nghị định 68/2019/NĐ-CP về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Nghị định 68/2019/NĐ-CP về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Nghị định này quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước,...

Thông tư 04/2019/TT-BXD - Sửa đổi, bổ sung một số điều về...

Thông tư 04/2019/TT-BXD - Sửa đổi, bổ sung một số điều về...

Quy định chi tiết hơn về công tác giám sát thi công và nghiệm thu công trình, đồng thời thay đổi một số mẫu...

Nghị định 69/2019/NĐ-CP - Quy định việc sử dụng tài sản công...

Nghị định 69/2019/NĐ-CP - Quy định việc sử dụng tài sản công...

Việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư BT được thực hiện theo nguyên tắc ngang giá. Đây...

Nghị định số 18/2015/NĐ-CP - Quy định một số vấn đề về...

Nghị định số 18/2015/NĐ-CP - Quy định một số vấn đề về...

Nghị định này quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành các quy định về quy hoạch bảo vệ môi...


:: Ảnh đẹp công trường

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực mới nhất

Tìm kiếm tài liệu