Thông tư 03/2019/TT-BXD - Quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình

Thông tư này sửa đổi, bổ sung điều 16 của Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ trưởng Bộ...

Thông tư 86/2011/TT-BTC - Quy định về quản lý, thanh toán vốn...

Hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn...

Thông tư số 03/2009/TT-BXD - Quy định chi tiết một số nội dung...

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/5/2009, thay thế Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007...

Thông tư 08/2010/TT-BXD - Hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá...

Việc điều chỉnh giá hợp đồng phải được các bên thoả thuận và quy định cụ thể trong hợp đồng...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu