Gia cố kết cấu công trình và bảo vệ khí tài bị ăn mòn trên biển Đông

Chống ăn mòn khí tài và gia cố kết cấu bị ăn mòn bởi môi trường đang là từ khóa nóng của Trung...

TCVN 9348:2012 - Bê tông cốt thép - Kiểm tra khả năng cốt thép...

Tiêu chuẩn này hướng dẫn phương pháp đo điện thế cốt thép nằm trong bê tông nhằm kiểm tra khả...

TCVN 3994:1985 - Chống ăn mòn trong xây dựng - Kết cấu bê tông và...

Tiêu chuẩn này quy định việc phân loại xâm thực của môi trường lỏng, rắn và khi tác động lên...

TCVN 3993:1985 - Chống ăn mòn trong xây dựng - Kết cấu bê tông và...

Khi thiết kế chống ăn mòn cho kết cấu xây dựng bê tông và bê tông cốt thép phải xác định hình...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu