QCVN 03:2011/BLĐTBXH - An toàn lao động đối với máy hàn điện và công việc hàn điện

Quy chuẩn kỹ thuật này quy định những yêu cầu chung về an toàn đối với máy hàn điện, hàn điện...

Chỉ thị số 03/CT-BXD của BXD về việc tăng cường QLCL đảm...

Thời gian gần đây, tình trạng mất an toàn của hệ thống giàn giáo sử dụng trong thi công (sau đây gọi...

TCVN 4879:1989 - Phòng cháy - Dấu hiệu an toàn

Tiêu chuẩn này quy định dấu hiệu an toàn dùng trong lĩnh vực phòng và chống cháy áp dụng cho toàn bộ...

TCVN 4756:1989 - Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị...

Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các thiết bị điện xoay chiều có điện áp lớn hơn 42V và một...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu