Thông tư 03/2019/TT-BXD quy định về Quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình

Thông tư này sửa đổi, bổ sung điều 16 của Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ trưởng Bộ...

Chỉ thị số 03/CT-BXD của BXD về việc tăng cường QLCL đảm...

Thời gian gần đây, tình trạng mất an toàn của hệ thống giàn giáo sử dụng trong thi công (sau đây gọi...

TCVN 4879:1989 - Phòng cháy - Dấu hiệu an toàn

Tiêu chuẩn này quy định dấu hiệu an toàn dùng trong lĩnh vực phòng và chống cháy áp dụng cho toàn bộ...

TCVN 4756:1989 - Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị...

Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các thiết bị điện xoay chiều có điện áp lớn hơn 42V và một...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu