TCVN 6052:1995 - Giàn giáo thép

Tiêu chuẩn này áp dụng cho giàn giáo bằng thép, thường dùng trong thi công, sửa chữa và hoàn thiện các...

Thông tư số 04/2017/TT-BXD quy định về quản lý an toàn lao động...

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đầu tư xây dựng...

QCVN 06:2010/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho...

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho các gian phòng, nhà và công trình xây dựng...

Quy định về số lượng cán bộ an toàn tối thiểu trên công...

Nhà thầu thi công xây dựng phải bố trí cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm làm công tác an toàn, vệ...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu