TCVN 7568-4:2013 - Hệ thống báo cháy - Phần 4: Thiết bị cấp nguồn

Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu, các phương pháp thử và các tiêu chí về tính năng của thiết bị...

TCVN 7568-6:2013 - Hệ thống báo cháy (phần 6): Đầu báo cháy khí...

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu, phương pháp thử, các tiêu chí về tính năng đối với các đầu...

TCVN 7568-2:2013 - Hệ thống báo cháy - Phần 2: Trung tâm báo cháy

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu, các phương pháp thử và các tiêu chí tính năng đối với trung tâm...

TCVN 5738:2001 - Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu kỹ thuật

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các hệ thống báo cháy được trang bị tại các nhà máy, xí nghiệp, kho tàng,...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu