TCXDVN 46:2007 - Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn...

Tiêu chuẩn này đưa ra những chỉ dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống chống sét cho các công...

Nghị định 46/2015/NĐ-CP về Quản lý chất lượng và Bảo trì...

Ngày 12/05/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì...

Thông tư 26/2016/TT-BXD quy định chi tiết một số nội dung về...

Thông tư này quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực mới nhất

Tìm kiếm tài liệu