Nghị định 46/2015/NĐ-CP về Quản lý chất lượng và Bảo trì công trình xây dựng

Ngày 12/05/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì...

Nghị định 06/2021/NĐ-CP - về Quản lý chất lượng, thi công...

Nghị định này quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng, thi...

Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BXD của Bộ Xây dựng - Nghị...

Văn bản hợp nhất này là Nghị định không số hợp nhất hai Nghị định số 06/2021/NĐ-CP và Nghị...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực mới nhất

Tìm kiếm tài liệu