TCVN 11839:2017 - Hệ bảo vệ bề mặt bê tông - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với hệ bảo vệ bề mặt bê...

TCVN 9346:2012 - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Yêu cầu...

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về thiết kế, vật liệu và thi công nhằm đảm bảo khả năng...

Bảo vệ đầu ống PVC chờ nổi trên mặt sàn

Đầu ống chờ của hệ thống điện nước được đặt sẵn trong kết cấu bê tông dùng để kết nối...

Thông tư 02/2018/TT-BXD - Quy định bảo vệ môi trường trong thi...

Thông tư này quy định về trách nhiệm bảo vệ môi trường của chủ dự án, nhà thầu thi công trong thi...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu