TCVN 11839:2017 - Hệ bảo vệ bề mặt bê tông - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với hệ bảo vệ bề mặt bê...

TCVN 11839:2017 - Hệ bảo vệ bề mặt bê tông - Yêu cầu kỹ...

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với hệ bảo vệ bề mặt bê...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

Tìm kiếm tài liệu