Một số phương pháp gia cường cột bê tông cốt thép

Trong những năm gần đây việc sửa chữa, gia cố, gia cường kết cấu bê tông cốt thép ngày càng được...

TCVN 9356:2012 - Kết cấu bê tông cốt thép - Phương pháp điện...

TCVN 9356:2012 được chuyển đổi từ TCXD 240:2000. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định chiều...

TCVN 9348:2012 - Bê tông cốt thép - Kiểm tra khả năng cốt thép...

TCVN 9348:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 294:2003. Tiêu chuẩn này hướng dẫn phương pháp đo điện thế...

TCVN 9347:2012 - Cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép đúc sẵn -...

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thí nghiệm gia tải tĩnh để đánh giá độ bền, độ cứng và khả...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

Google Plus

<< Download hồ sơ năng lực