TCVN 9336:2012 - Bê tông nặng - Phương pháp xác định hàm lượng Sunfat

Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định hàm lượng Sunfat hòa tan trong bê tông, bằng phương pháp...

TCVN 9335:2012 - Bê tông nặng - Xác định cường độ nén sử...

Tiêu chuẩn này hướng dẫn xác định cường độ nén của bê tông bằng phương pháp sử dụng kết hợp...

TCVN 9336:2012 - Bê tông nặng - Phương pháp xác định hàm lượng...

Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định hàm lượng Sunfat hòa tan trong bê tông, bằng phương pháp...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu