TCVN 12314-1:2018 - Bình chữa cháy tự động kích hoạt - Bình bột loại treo

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử bình bột chữa cháy tự động kích...

TCVN 12314-1:2018 - Bình chữa cháy tự động kích hoạt - Bình bột...

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử bình bột chữa cháy tự động kích...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu