Thông tư 04/2019/TT-BXD - Sửa đổi, bổ sung một số điều về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

Quy định chi tiết hơn về công tác giám sát thi công và nghiệm thu công trình, đồng thời thay đổi một...

Nghị định 83/2009/NĐ-CP - Sửa đổi, bổ sung một số điều...

Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản...

Nghị định số 207/2013/NĐ-CP - Sửa đổi, bổ sung một số...

Ngày 11/12/2013, Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số...

Nghị định số 100/2018/NĐ-CP - Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một...

Không chỉ giúp ích rất nhiều cho doanh nghiệp, mà đối với cơ quan quản lý nhà nước, Nghị định này...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu