TCVN 5847:2016 - Cột điện bê tông cốt thép ly tâm

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại cột điện bê tông cốt thép ứng lực trước và không ứng lực...

TCVN 9346:2012 - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Yêu cầu...

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về thiết kế, vật liệu và thi công nhằm đảm bảo khả năng...

TCVN 12041:2017 - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Yêu cầu...

Tiêu chuẩn này qui định yêu cầu chung về thiết kế độ bền lâu và tuỗi thọ của kết cấu bê tông...

TCVN 5847:2016 - Cột điện bê tông cốt thép ly tâm

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại cột điện bê tông cốt thép ứng lực trước và không ứng lực...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu