TCVN 8491-4:2011 - Van dành cho ống Poly (vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U) dùng cho hệ thống cấp nước, thoát nước và cống rãnh trong điều kiện có áp suất

Tiêu chuẩn này quy định các đặc tính của van bằng poly (vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U) của hệ...

TCVN 6151-2:2002 - Ống và phụ kiện uPVC dùng để cấp nước - Yêu...

Tiêu chuẩn này qui định các đặc tính và tính chất của ống polyvinyl clorua không hóa dẻo (PVC-U) sản...

TCVN 8492:2011 - Ống cuốn xoắn bằng poly (vinyl clorua) không hoá...

Tiêu chuẩn này áp dụng cho ống cuốn xoắn kích thước lớn bằng poly (vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U),...

Quy định về việc thử áp lực đường ống cấp nước trong...

Việc nghiệm thu hệ thống cấp nước bên trong và cấp nước nóng chỉ được tiến hành sau khi đã có...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu