TCVN 10796:2015 - Cát mịn cho bê tông và vữa

Tiêu chuẩn này quy định sử dụng cát tự nhiên, mịn, làm cốt liệu cho bê tông và vữa xây dựng.

TCVN 9205:2012 - Cát nghiền cho bê tông và vữa

Tiêu chuẩn này áp dụng cho cát nghiền được sản xuất bằng cách nghiền các loại đá tự nhiên có...

TCVN 339:1986 - Cát xây dựng - Phương pháp xác định khối lượng...

Tiêu chuẩn ban hành để thay thế TCVN 339:1970

TCVN 343:1986 - Cát xây dựng - Phương pháp xác định thành phần...

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hàm lượng chung bụi, bùn, sét (hạt nhỏ hơn 0,05mm) trong...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu