TCVN 12588:2018 - Phụ gia dùng cho vữa và bê tông sử dụng cát biển và nước biển

Tiêu chuẩn này yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với phụ gia dùng cho vữa và bê tông không...

TCVN 9205:2012 - Cát nghiền cho bê tông và vữa

Tiêu chuẩn này áp dụng cho cát nghiền được sản xuất bằng cách nghiền các loại đá tự nhiên có...

TCVN 339:1986 - Cát xây dựng - Phương pháp xác định khối lượng...

Tiêu chuẩn ban hành để thay thế TCVN 339:1970

TCVN 343:1986 - Cát xây dựng - Phương pháp xác định thành phần...

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hàm lượng chung bụi, bùn, sét (hạt nhỏ hơn 0,05mm) trong...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu