TCVN 7570:2006 - Cốt liệu cho bê tông và vữa. Yêu cầu kỹ thuật

Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 1770:1986 và TCVN 1771:1987.

Phần mềm cắt ghép file PDF

Adolix Split & Merge PDF là chương trình rất nhỏ gọn với các công cụ hữu ích nhằm hỗ trợ người sử...

TCVN 9205:2012 - Cát nghiền cho bê tông và vữa

Tiêu chuẩn này áp dụng cho cát nghiền được sản xuất bằng cách nghiền các loại đá tự nhiên có...

TCVN 339:1986 - Cát xây dựng - Phương pháp xác định khối lượng...

Tiêu chuẩn ban hành để thay thế TCVN 339:1970

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu