TCVN 6396-20:2017 - Thang máy chở người và thang máy chở người và hàng

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu an toàn cho việc lắp đặt thang máy mới cố định, có cabin được...

TCVN 6395:2008 - Thang máy điện. Yêu cầu an toàn về cấu tạo và...

Tiêu chuẩn này áp dụng cho thang máy điện, lắp đặt cố định, phục vụ những tầng dừng xác định,...

TCVN 6396-20:2017 - Thang máy chở người và thang máy chở người và...

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu an toàn cho việc lắp đặt thang máy mới cố định, có cabin được...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu