Nghị định 79/2009/NĐ-CP - về Quản lý chiếu sáng đô thị

Nghị định này quy định về hoạt động chiếu sáng tại các đô thị và khuyến khích áp dụng đối...

TCVN 333:2005 - Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công...

Tiêu chuẩn này áp dụng để tính toán thiết kế, giám sát và nghiệm thu đánh giá chất lượng các công...

Nghị định 79/2009/NĐ-CP - về Quản lý chiếu sáng đô thị

Nghị định này quy định về hoạt động chiếu sáng tại các đô thị và khuyến khích áp dụng đối...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu