TCVN 9311-5:2012 - Thử nghiệm chịu lửa các bộ phận công trình xây dựng - Yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách nằm ngang chịu tải

Tiêu chuẩn này quy định các trình tự phải tuân theo để xác định tính chịu lửa của các bộ phận...

TCVN 9311-1:2012 - Thử nghiệm chịu lửa các bộ phận công trình...

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử nghiệm nhằm xác định tính chịu lửa các bộ phận công...

TCVN 9311-3:2012 - Thử nghiệm chịu lửa các bộ phận công trình...

Tiêu chuẩn này để giải trình bản chất và hướng dẫn sử dụng các phương pháp thử nghiệm chịu...

TCVN 9311-4:2012 - Thử nghiệm chịu lửa các bộ phận công trình...

Tiêu chuẩn này chỉ rõ các trình tự phải tuân theo để xác định tính chịu lửa các bộ phận ngăn...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

Tìm kiếm tài liệu