TCVN 6396-72:2010 - Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy chở người và hàng - Phần 72: Thang máy chữa cháy

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các thang máy chữa cháy có trang bị hành lang phòng cháy.

TCVN 5760:1993 - Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung về thiết...

Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế, lắp đặt và sử dụng các hệ thống chữa cháy được trang bị...

TCVN 7336:2003 - Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống Sprinkler tự...

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với việc thiết kế, lắp đặt hệ thống chữa cháy sprinkler...

TCVN 5040:1990 - Thiết bị phòng cháy và chữa cháy - Kí hiệu hình...

Tiêu chuẩn này quy định những kí hiệu dùng trên sơ đồ phòng cháy trong các lĩnh vực thiết kế kiến...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

Tìm kiếm tài liệu