Luật số 40/2013/QH13 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy số 27/2001/QH10

Qua 12 năm thực hiện Luật PCCC, trước yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước làm...

TCVN 5760:1993 - Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung về thiết...

Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế, lắp đặt và sử dụng các hệ thống chữa cháy được trang bị...

TCVN 7336:2003 - Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống Sprinkler tự...

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với việc thiết kế, lắp đặt hệ thống chữa cháy sprinkler...

TCVN 5040:1990 - Thiết bị phòng cháy và chữa cháy - Kí hiệu hình...

Tiêu chuẩn này quy định những kí hiệu dùng trên sơ đồ phòng cháy trong các lĩnh vực thiết kế kiến...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu