Nghị định 108/2009/NĐ-CP - Về đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, BTO và BT

Nghị định này quy định lĩnh vực, điều kiện, trình tự, thủ tục đầu tư, ưu đãi đầu tư; quyền...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

Tìm kiếm tài liệu