Quy định về sai số cho phép khi đóng và ép cọc trên mặt bằng

Hồ sơ hoàn công cọc phải thể hiện các thông số sai lệch theo mặt bằng và chiều sâu. Tuy nhiên, chỉ...

TCVN 9393:2012 - Cọc - Phương pháp thử nghiệm hiện trường bằng...

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử nghiệm hiện trường bằng tải trọng tĩnh dọc trục áp dụng...

TCVN 9394:2012 - Đóng và ép cọc - Thi công và nghiệm thu

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các công trình xây dựng thuộc lĩnh vực xây dựng, giao thông, thủy lợi. Tiêu...

TCVN 9396:2012 - Cọc khoan nhồi - Xác định tính đồng nhất của...

Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi bằng phương pháp xung siêu âm...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu