TCVN 12041:2017 - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Yêu cầu chung về thiết kế độ bền lâu và tuổi thọ trong môi trường xâm thực

Tiêu chuẩn này qui định yêu cầu chung về thiết kế độ bền lâu và tuỗi thọ của kết cấu bê tông...

TCVN 9345:2012 - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng...

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các kết cấu bê tông và bê tông cốt thép thông thường, có diện tích mặt...

TCVN 9343:2012 - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng...

Tiêu chuẩn này áp dụng cho công tác bảo trì các kết cấu bê tông và bê tông cốt thép trong công trình...

Phần mềm Thống kê cốt thép TIP 3.5 - miễn phí 100%

Phần mềm có môi trường đồ họa theo kiểu AUTOCAD, giao diện thân thiện với người sử dụng, trợ...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu