TCVN 4453:1995 - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu

Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc thi công bê tông do các tổ chức xây dựng thực hiện. Các công trình có...

TCVN 1651-1:2008 - Thép cốt bê tông - Phần 1: Thép thanh tròn trơn

Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật cho thép thanh tròn trơn dùng cho cốt bê tông và được áp...

TCVN 4453:1995 - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối -...

Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc thi công bê tông do các tổ chức xây dựng thực hiện. Các công trình có...

TCVN 5641:2012 - Bể chứa bằng bê tông cốt thép - Thi công và...

Tiêu chuẩn này áp dụng để thi công và nghiệm thu phần xây dựng bể chứa nước, chứa dầu và sản...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu