TCVN 9113:2012 - Ống bê tông cốt thép thoát nước

Tiêu chuẩn này áp dụng vời ống bê tông cốt thép hình trụ đúc sẵn, dùng cho các công trình thoát...

TCVN 1651-1:2008 - Thép cốt bê tông - Phần 1: Thép thanh tròn trơn

Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật cho thép thanh tròn trơn dùng cho cốt bê tông và được áp...

TCVN 4453:1995 - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối -...

Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc thi công bê tông do các tổ chức xây dựng thực hiện. Các công trình có...

TCVN 5641:2012 - Bể chứa bằng bê tông cốt thép - Thi công và...

Tiêu chuẩn này áp dụng để thi công và nghiệm thu phần xây dựng bể chứa nước, chứa dầu và sản...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu