Thông tư 16/2019/TT-BXD - Hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng

Thông tư này hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng đối với dự...

Quy định về chỉ dẫn kỹ thuật trong xây dựng công trình

Chỉ dẫn kỹ thuật chính là cẩm nang xây dựng cho mọi kỹ sư giám sát thi công xây dựng công trình.

TCVN 6158:1996 - Đường ống dẫn hơi nước và nước nóng - Yêu...

Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, chế tạo và lắp đặt các đường...

TCVN 9354:2012 - Đất xây dựng - Phương pháp xác định môdun biến...

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định mô đun biến dạng của đất nền trong phạm vi chiều dày...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu