Nghị định số 42/2017/NĐ-CP - về Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Các dự án đầu tư xây dựng và thiết kế, dự toán xây dựng công trình, hạng mục công trình của dự...

TCVN 6477:2016 - Gạch bê tông

Tiêu chuẩn này áp dụng cho gạch bê tông được sản xuất từ hỗn hợp bê tông cứng dùng trong các công...

TCVN 8311:2010 - Thử phá hủy mối hàn trên vật liệu kim loại....

Tiêu chuẩn này qui định cỡ kích thước của các mẫu thử và qui trình thử cho các phép thử kéo dọc...

TCVN 4314:2003 - Vữa xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật

Tiêu chuẩn này áp dụng cho vữa sử dụng chất kết dính vô cơ, dùng để xây và hoàn thiện các công...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

Google Plus

<< Download hồ sơ năng lực