TCVN 7959:2017 - Bê tông nhẹ - Sản phẩm bê tông khí chưng áp - Yêu cầu kỹ thuật

Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật đối với sản phẩm bê tông khí đóng rắn trong điều kiện...

TCVN 7959:2017 - Bê tông nhẹ - Sản phẩm bê tông khí chưng áp -...

Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật đối với sản phẩm bê tông khí đóng rắn trong điều kiện...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

Tìm kiếm tài liệu