Trách nhiệm và quyền hạn của Tư vấn giám sát trưởng

Là người đại diện và chịu trách nhiệm trước tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình và...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu