Thông tư số 15/2016/TT-BXD - Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng

Thông tư này quy định chi tiết về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, điều chỉnh giấy phép...

Thông tư số 15/2016/TT-BXD - Hướng dẫn về cấp giấy phép xây...

Thông tư này quy định chi tiết về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, điều chỉnh giấy phép...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu