TCVN 7624:2007 - Kính gương tráng bạc bằng phương pháp hóa học ướt - Yêu cầu kỹ thuật

Tiêu chuẩn này qui định yêu cầu kỹ thuật đối với kính gương tráng bạc bằng phương pháp hóa học...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu