TCVN 9888-4:2013 (IEC 62305-4:2010) - Bảo vệ chống sét - Phần 4: Hệ thống điện và điện tử bên trong các kết cấu

Tiêu chuẩn này cung cấp thông tin cho việc thiết kế, lắp đặt, kiểm tra, bảo trì và thử nghiệm biện...

TCVN 5760:1993 - Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung về thiết...

Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế, lắp đặt và sử dụng các hệ thống chữa cháy được trang bị...

TCVN 7336:2003 - Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống Sprinkler tự...

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với việc thiết kế, lắp đặt hệ thống chữa cháy sprinkler...

TCXD 27:1991 - Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình...

Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế đặt các thiết bị điện trong các loại nhà ở (Nhà ở có căn...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu