TCVN 12239:2018 - Cầu nhiệt - Yêu cầu và hướng dẫn áp dụng

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho các cầu nhiệt được thiết kế để lắp trong các thiết bị điện,...

Thông tư số 03/2009/TT-BXD - Quy định chi tiết một số nội dung...

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/5/2009, thay thế Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007...

Quyết định số 451/QĐ-BXD về việc Hướng dẫn đo bóc khối...

Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình kèm theo Quyết định này là cơ sở để các cơ quan,...

TCVN 11866:2017 - Hướng dẫn quản lý dự án

Tiêu chuẩn này đưa ra hướng dẫn về các khái niệm và quá trình quản lý dự án quan trọng và có ảnh...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu