Thông tư 01/2017/TT-BXD - Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng

Thông tư này hướng dẫn việc xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng phục vụ lập dự án...

TCVN 9378:2012 - Khảo sát đánh giá tình trạng nhà và công trình...

Tiêu chuẩn này áp dụng cho công việc khảo sát, đánh giá tình trạng nhà và công trình có kết cấu...

TCVN 9402:2012 - Chỉ dẫn kỹ thuật công tác khảo sát địa chất...

Tiêu chuẩn này dùng làm cơ sở để lập nhiệm vụ khảo sát địa chất công trình (ĐCCT) cho xây dựng...

TCVN 4419:1987 - Khảo sát cho xây dựng - Nguyên tắc cơ bản

Tiêu chuẩn này qui định những yêu cầu chung cho các loại công tác khảo sát trắc địa, địa chất công...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu