TCVN 8645:2019 - Thiết kế, thi công và nghiệm thu khoan phụt vữa xi măng vào nền đá

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu trong công tác thiết kế, thi công và nghiệm thu khoan phụt vữa xi...

TCVN 9395:2012 - Cọc khoan nhồi - Thi công và nghiệm thu

Tiêu chuẩn này áp dụng cho thi công và nghiệm thu cọc khoan nhồi bê tông cốt thép đường kính lớn hơn...

TCXDVN 195:1997 - Nhà cao tầng - Thiết kế cọc khoan nhồi

Tiêu chuẩn này áp dụng cho thiết kế cọc nhồi, thi công bằng phương pháp khoan tạo lỗ và đổ bê tông...

Kiểm định chất lượng bê tông hiện trường: Quy định về...

Đối với phương pháp khoan lấy mẫu, nhất thiết phải tìm hiểu về loại, kích thước hạt cốt liệu...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu