TCVN 4195:2012 - Đất xây dựng - Phương pháp xác định khối lượng riêng trong phòng thí nghiệm

Tiêu chuẩn này quy định các phương pháp xác định khối lượng riêng của đất loại cát và đất loại...

TCVN 3108:1993 - Hỗn hợp bê tông - Phương pháp xác định khối...

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định khối lượng thể tích của hỗn hợp bê tông sau khi đầm...

TCVN 3115:1993 - Bê tông nặng - Phương pháp xác định khối lượng...

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định khối lượng thể tích của bê tông nặng ở các trạng...

Tuyển dụng kỹ sư khối lượng

Nhằm nâng cao chất lượng trong lĩnh vực Quản lý dự án và Tư vấn giám sát thi công VNT Việt Nam cần...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu