TCVN 4195:2012 - Đất xây dựng - Phương pháp xác định khối lượng riêng trong phòng thí nghiệm

Tiêu chuẩn này quy định các phương pháp xác định khối lượng riêng của đất loại cát và đất loại...

TCVN 3112:1993 - Bê tông nặng - Phương pháp thử xác định khối...

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử khối lượng riêng của bê tông nặng.

TCVN 4195:2012 - Đất xây dựng - Phương pháp xác định khối...

Tiêu chuẩn này quy định các phương pháp xác định khối lượng riêng của đất loại cát và đất loại...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu