TCVN 5687:2010 - Thông gió, điều hòa không khí - Tiêu chuẩn thiết kế

Tiêu chuẩn này được áp dụng khi thiết kế và lắp đặt các hệ thống thông gió - điều hòa không khí...

TCVN 5687:2010 - Thông gió, điều hòa không khí - Tiêu chuẩn thiết...

Tiêu chuẩn này được áp dụng khi thiết kế và lắp đặt các hệ thống thông gió - điều hòa không khí...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu