TCVN 198:2008 - Vật liệu kim loại - Thử uốn

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định khả năng chịu biến dạng dẻo của vật liệu kim loại...

TCVN 9366-2:2012 - Cửa đi, cửa sổ. Phần 2: Cửa kim loại

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu của cửa đi, cửa sổ bằng kim loại có...

TCVN 197-1:2014 - Vật liệu kim loại - Thử kéo - Phần 1: Phương...

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử kéo vật liệu kim loại và cơ tính được xác định ở nhiệt...

TCVN 198:2008 - Vật liệu kim loại - Thử uốn

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định khả năng chịu biến dạng dẻo của vật liệu kim loại...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu