TCVN 7218:2018 - Kính tấm xây dựng. Kính nổi. Yêu cầu kỹ thuật

Tiêu chuẩn này quy định các chỉ tiêu chất lượng đối với kính nổi và kính tấm mài bóng được...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu