TCVN 7528:2005 - Kính xây dựng - Kính phủ phản quang

Tiêu chuẩn này áp dụng cho kính phủ phản quang dùng trong xây dựng. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho...

TCVN 7455:2013 - Kính xây dựng. Kính phẳng tôi nhiệt

Tiêu chuẩn này áp dụng cho kính tôi nhiệt phẳng dùng trong xây dựng. Các phương pháp xác định độ...

TCVN 7218:2018 - Kính tấm xây dựng. Kính nổi. Yêu cầu kỹ thuật

Tiêu chuẩn này quy định các chỉ tiêu chất lượng đối với kính nổi và kính tấm mài bóng được...

TCVN 7364:2018 - Kính xây dựng. Kính dán nhiều lớp và kính dán an...

Bộ tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật dành cho kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu